Stand van zaken sport- en cultuurhal (logboek)

Er wordt (achter de schermen) volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal, waarvan we u graag op de hoogte houden. Op deze pagina plaatsen we steeds updates.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij beantwoorden deze graag!

Update 19 augustus 2020

 • Naast de financiën het meest cruciale in dit traject: de omgevingsvergunning. Afgelopen periode hebben we nog aanvullende informatie aangeleverd en is er een noodzakelijke wijziging in het ontwerp doorgevoerd. Eind augustus wordt de omgevingsvergunning heel waarschijnlijk verleend.
 • Als de omgevingsvergunning is verleend, kunnen we ook een planning maken voor het incasseren van de machtigingen die verworven zijn tijdens de fundraisingactie. We informeren donateurs tijdig voordat we gaan incasseren.
 • Wat betreft het bestek zijn we zover klaar dat we, na het verlenen van de omgevingsvergunning, direct vol vaart verder kunnen met (her)berekenen. Zoals in de vorige editie gemeld, verwachten we dat de stichtingskosten namelijk wat hoger uitvallen. Maar we hebben ook op enkele punten nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd, met name wat betreft de inrichting. Ook zijn een paar alternatieven bedacht, zodat we binnen het budget blijven.
 • We gaan er vooralsnog vanuit dat in het vierde kwartaal van 2020 de schop de grond in kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.
 • Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.

Update 14  juni 2020

 • In de Raadsvergadering van 26 mei j.l. heeft het college B&W van de gemeente Enschede, zoals verwacht, ingestemd met het verstrekken van de garantstelling. Daarmee komen we weer een stapje dichter bij de realisatie van de sport- en cultuurhal, waar we uiteraard erg blij mee zijn!
 • De procedure inzake de omgevingsvergunning loopt. De gemeente heeft gebruik gemaakt van hun recht om de procedure met maximaal zes weken uit te stellen. We verwachten daar eind juni/begin juli uitsluitsel over.
 • Doordat er diverse zaken waren doorgeschoven, kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven over het incasseren van de machtigingen. Wij zullen u daarover na de zomervakantie informeren, voordat we daarmee starten.
 • Wat betreft het bestek zijn we in de afrondende fase en zijn de diverse partijen druk aan het rekenen. Zoals eerder gemeld, verwachten we dat de stichtingskosten van het totaal hoger uitvallen. Wij hebben op enkele punten nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd die met name betrekking hebben op de inrichting. Ook zijn een paar alternatieven bedacht, zodat we binnen het budget blijven.
 • Wij gaan er vooralsnog vanuit dat in het derde of vierde kwartaal van 2020 de schop de grond in kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.
 • Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.

Update 15 mei 2020

 • Op het moment van schrijven (15 mei) is er nog geen uitsluitsel over de garantiestelling van de gemeente Enschede. Dit staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 25 mei. Wij gaan ervan uit dat deze garantiestelling wordt afgegeven. Op basis van deze garantie kan de financiering via de Stichting Nijmeijer afgerond worden.
 • De procedure inzake de omgevingsvergunning loopt. We verwachten eind juni/begin juli uitsluitsel.
 • Begin juni hopen we u te informeren wanneer we starten met het incasseren naar aanleiding van de fundraisingactie.
 • Wat betreft het bestek, zijn we in de afrondende fase en kunnen we deze definitief afronden voor de bouwvakvakantie. Met de coronaperikelen in het achterhoofd, kan dan na de bouwvak in het derde of vierde kwartaal worden gestart.
 • Als alles meezit, neemt de bouw van de sport- en cultuurhal 6 tot 8 maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio volgend jaar worden opgeleverd.
 • Ook zijn er constructieve gesprekken gaande met de gemeente over extra parkeerplaatsen, fiets- en scooterplaatsen en het inbedden van het sportcomplex in het groen.
 • Het bestuur van de MFA heeft een toezegging gehad van €35.000,- van het VSB Fonds.
 • Ook melden zich nog steeds mensen bij de Vrienden om ons te steunen. Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.
 • De stichtingskosten zullen naar verwachting iets hoger uitvallen; de grenzen van het bouwblok (oppervlakte van de grond waarop gebouwd wordt) bleken bij nader inzien iets anders dan eerst bekend. Ook zijn er aanvullende wensen ingediend door de huidige alsook toekomstige gebruikers. Daarnaast proberen we nu constructief rekening te houden met eventuele later geplande uitbreiding naar een volwaardige sporthal. Kortom, het nu ingediende plan is het ideale plaatje met het oog op de toekomst.

Update 14 april 2020

De wereld staat even op z’n kop door de coronacrisis en het openbare leven ligt nagenoeg stil. Echter niet de voortgang van de nieuwe sport- en cultuurhal van MFA De Zweede. Achter de schermen wordt druk gewerkt en online overlegd. Hierbij een update:

 • De garantiestelling van de gemeente Enschede stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 6 april. Die is echter vanwege de coronacrisis uitgesteld. De garantiestelling staat nu als hamerstuk op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op maandag 25 mei.
 • Er is door de gemeente Enschede een aantal vragen gesteld om de aanvraag voor de omgevingsvergunning volgens de geldende voorschriften te kunnen toetsen. Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het uitwerken van aanvullende berekeningen, onderbouwingen en details om de aanvraag compleet te maken. Op dit moment loopt de aanvraagprocedure weer en verwachten we medio mei uitsluitsel.
 • Het uitgangspunt was om eind mei/begin juni te starten met het incasseren van de machtigingen vanuit de fundraisingactie. Dit wordt waarschijnlijk iets later vanwege de coronacrisis. Voordat we gaan incasseren, stellen we u daarvan op de hoogte.
 • Ondanks de vertraging van de omgevingsvergunning zijn we wel gestart met het maken van het bestek voor de definitieve prijsbepaling. Deze willen we zo veel mogelijk voor de bouwvakvakantie afronden. Met de coronaperikelen in het achterhoofd, kan dan na de bouwvak in het derde of vierde kwartaal worden gestart.
 • Als alles meezit, neemt de bouw van de sport- en cultuurhal 6 tot 8 maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio volgend jaar worden opgeleverd.
 • Binnen het bestuur van de Stichting vrienden van De Zweede heeft een verandering plaatsgevonden: Hajé Nordbeck heeft het bestuur verlaten en is opgevolgd door Roelant Lawerman.

Update 14 februari 2020

Op 2 november 2019 was de grote fundraisingsactie om vanuit de dorpen Boekelo, Twekkelo en Usselo het laatste geld in te zamelen voor de nieuw te bouwen sport- en cultuurhal bij MFA De Zweede. Deze actie was een overweldigend succes, want ons nieuwe sporthart gaat echt kloppen! Hierbij geven we u graag de laatste stand van zaken.

Start van de bouw
Naar verwachting wordt er direct na de bouwvakvakantie gestart. Dat is later dan gepland (was voorjaar 2020). Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Allereerst bleken de grenzen van het bouwblok (oppervlakte van de grond waarop gebouwd wordt) bij nader inzien iets anders dan eerst bekend. Inmiddels zijn de grenzen vastgesteld en is de bouwtekening aangepast en besproken met de (toekomstige) gebruikers, zodat we zeker weten dat alle wensen goed ingevuld worden.
 • Er heeft veel afstemming plaatsgevonden met omwonenden en met de welstandscommissie (Oversticht) over het ontwerp van de hal door BCT Architecten, met name over de inpassing in het buitengebied.
 • We wachten momenteel op het akkoord voor de garantiestelling van gemeente Enschede voor de bouw. B&W heeft hier op 11 februari mee ingestemd en zal naar verwachting bekrachtigd worden met een raadsbesluit op 6 april. De contacten met de gemeente zijn overigens goed en intensief.
 • Alles rondom de bouw van de nieuwe hal wordt gedaan door vrijwilligers, naast hun banen, dus in hun vrije tijd. Het is soms even puzzelen om de tijd te vinden goed met elkaar af te stemmen en acties uit te zetten.

Overige belangrijke mijlpalen en ontwikkelingen

Omgevingsvergunning (bouwvergunning)
Voor het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft het bestuur van MFA De Zweede kritisch gekeken naar de plannen en kosten en deze ook uitgebreid besproken. Begin februari is door hen fiat gegeven en is de aanvraag op 5 februari jl. ingediend. We verwachten de vergunning half mei.

Incasseren machtigingen fundraising
Naar verwachting hebben we eind mei/begin juni alles op de rit om te starten met het incasseren van de toegezegde bedragen. Hiervoor nogmaals onze dank aan u!

Voorbereidingen op de bouw
Deze vinden plaats voor de bouwvakvakantie, zodat daarna direct gestart kan worden met de bouw. We houden wel een slag om de arm ten aanzien van de omgevingsvergunning. De tussenliggende periode geeft ons de kans om de bouwkosten te controleren op basis van definitieve offertes, zodat we exact weten wat we kunnen realiseren.

Oplevering sport- en cultuurhal
Als alles meezit, neemt de bouw 6 à 8 maanden tijd in beslag. De nieuwe hal kan dus in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Leerlingenvervoer
Als de nieuwe hal er is, vinden hier ook de gymlessen plaats van de scholen obs Molenbeek en de Marcellinus. Het bestuur van MFA De Zweede is druk bezig om het leerlingenvervoer van school naar de hal te regelen. Hiervoor wordt er regelmatig overlegd met de scholen en de gemeente.

Inrichting
Samen met de (toekomstige) gebruikers worden momenteel de details voor inrichting van de hal bepaald.